Cử Nhân Đại học Chính Quy

Thời gian: 3,5 năm

Khai giảng: 09/2021

Ngành: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế,

Khoa học máy tính, Mạng máy tính
Điều kiện chính: Xét tuyển học bạ lớp 12. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

Liên Thông từ Cao Đẳng, Diploma lên Đại học

Thời gian: 1 năm (buổi tối hoặc cuối tuần)

Khai giảng: 09/2021

Ngành: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế,

Khoa học máy tính, Mạng máy tính
Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Diploma chuyên ngành liên quan. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

MBA - Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Thời gian: 1 năm     

Khai giảng: 09/2021

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Đại học bất kỳ chuyên ngành nào. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

Thạc Sĩ Quản Lý & Tài Chính

Thời gian: 1 năm

Khai giảng: 09/2021

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Đại học bất kỳ chuyên ngành nào. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.